• Thông báo

Danh mục dịch vụ

 Blog
Dễ dàng cho người mới bắt đầu!Phong phú mẫu!
 Video 
Các bạn nhớ chia sẻ video nhé.Ứng dụng cả trên Mobile Phone! 
 Live
Phát sóng chương trình riêng/Live chat của chỉ 2 người
 Apps 
FC2 Apps tối ưu hóa cho Smartphone.

 Thu nhỏ hình ảnh
Bạn có thể thu nhỏ hình ảnh theo ý muốn.