Phạm vi ứng dụng Quy định về sự riêng tư

 • Phạm vi ứng dụng Quy định về sự riêng tư được ứng dụng vào trong thời gian người sử dụng dùng dịch vụ của FC2. Những thông tin của người sử dụng được thu tập khi người sử dụng dùng dịch vụ FC2 sẽ được bảo quản theo Quy định về sự riêng tư.
 • Quy định về sự riêng tư không ứng dụng cho người hay công ty không thuộc bảo quản trực tiếp của FC2.

Thu tập và sử dụng thông tin

 • Thông tin cá nhân mà FC2 yêu cầu cho biết là thông tin tối thiểu cần thiết để đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • FC2 tự động nhận thông tin địa chỉ IP, Cookie, trang người sử dụng đã xem, thông tin của máy sử dụng, thông tin của môi trường sử dụng từ trình duyệt hoặc ứng dụng của người sử dụng và ghi lại trong máy chủ.
 • FC2 sử dụng những thông tin này vào mục đích dưới đây.
  1. Để cải thiện nội dung dịch vụ ngày càng tốt hơn.
  2. Để cung cấp cho người sử dụng dịch vụ mới và thông tin chính xác.
  3. Để liên hệ với người sử dụng vào lúc cần thiết.
  4. Để cung cấp cho người sử dụng môi trường tốt.

Tiết lộ thông tin

 • FC2 không bán hoặc cho mượn thông tin cá nhân thu được từ người sử dụng.
 • FC2 tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng trong những trường hợp nêu dưới đây.
  1. Khi có truy vấn căn cứ vào quy định của pháp luật từ cơ quan công chức như Tòa án, Cảnh sát.
  2. Khi trong sự khẩn cấp,nguy hiểm đến cơ thể, tính mạng, tài sản.
  3. Vì mục đích cung cấp dịch vụ cho người sử dụng, cần sự chia sẻ hay tiết lộ thông tin.
  4. FC2 ủy thác công việc cho công ty khác, thông tin của người sử dụng được tiết lộ cho công ty này. (Công ty này không sử dụng vượt quá giới hạn cần thiết thông tin cá nhân được cung cấp bởi FC2)
  5. Nếu do hành động của người sử dụng trái với quy định sử dụng làm cho FC2 phải bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc dịch vụ của FC2.

Về bảo mật

 • Mật khẩu được cài đặt để bảo vệ sự riêng tư, bảo mật, thông tin cá nhân.
 • Trong trường hợp cần thiết, để bảo vệ sự chuyển dữ liệu FC2 dùng mật mã SSL tiêu chuẩn của ngành nghề.

Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba

 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ trong các trang web FC2 có thể sử dụng Dịch vụ API của YouTube,
  Google Analytics được sử dụng để cung cấp dịch vụ tối ưu cho người dùng.
  Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của YouTube và Chính sách bảo mật của Google, cùng với Điều khoản sử dụng FC2.
 • Các liên kết cho chính sách và các điều khoản được cung cấp dưới đây để tham khảo.

Cải chính Quy định về sự riêng tư

 • Sau này FC2 có thể cải chính một phần hoặc toàn bộ Quy định về sự riêng tư.
  (Nếu có sửa đổi quan trọng sẽ được thông báo trên trang Web của FC2)